Конкурс на заміщення вакантної посади

1 червня 2023 року Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Дунайський центр професійної освіти»

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти

«Дунайський центр професійної освіти»

Повне найменування і місце знаходження закладуЗаклад професійної (професійно-технічної) освіти «Дунайський центр професійної освіти», 68600, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 7 (далі – Заклад).
Найменування посади, посадові обов’язкиДиректор закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Дунайський центр професійної освіти» (далі – Керівник). Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Закладом, організовує його освітню, навчально-виробничу, господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Закладу, передбачених законодавством України, Статутом Закладу. 1. Керівник Закладу: 1.1. Надає своєчасну і достовірну звітність Закладуу встановленому порядку. 1.2. Підвищує свою кваліфікацію або проходить перепідготовку протягом терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п’ять років). 1.3. Несе персональну відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у Закладі. 1.4. Несе персональну відповідальність за дотримання фінансово-господарської та трудової дисципліни. 1.5. Несе персональну відповідальність за виконання навчальних планів і програм, за результати діяльності Закладу. 1.6. Несе персональну відповідальність за дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни. 1.7. Несе персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за Закладом. 1.8. Несе персональну відповідальність за повноту, достовірність та актуальність інформації та даних, внесених Закладом до ЄДЕБО. 1.9. Несе персональну відповідальність за правильність видачі документів про освіту державного зразка і додатків до них, за їх зберігання та книгу їх реєстрації відповідно до чинного законодавства. 1.10. Зобов’язаний погоджувати відпустку, відрядження з Департаментом, а також інформувати Департамент про неможливість виконання своїх обов’язків з інших причин (тимчасова непрацездатність, тощо). 1.11. Зобов’язаний дотримуватись вимог щодо забезпечення Закладом міжнародних зобов’язань, законів, інших нормативно-правових актів України, якщо Заклад є суб’єктом міжнародного співробітництва в сфері освіти. 2. Керівник зобов’язаний забезпечити дотримання законодавства у діяльності Закладу, в тому числі щодо: 2.1. Затвердження, в установленому законодавством України порядку, за погодженням з Департаментом, штатного розпису Закладу. 2.2. Підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до вимог державних стандартів. 2.3. Організації підвищення кваліфікації працівників Закладу не рідше одного разу за п’ять років, а також стажування викладачів, майстрів виробничого навчання на новітніх виробничих технологіях. 2.4. Виконання державного та/або регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів. 2.5. Виконання договірних зобов’язань Закладу. 2.6. Дотримання Закладом ліцензійних умов надання освітніх послуг; дотримання вимог щодо якості професійно-технічної освіти. 2.7. Щорічного звітування перед загальними зборами колективу Закладу за результатами своєї діяльності на займаній посаді та оприлюднення звіту на сайті Закладу. 2.8. Додержання прав і законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших громадян, які мають пільги. 2.9. Стійкого фінансово-економічного становища Закладу. 2.10. Збереження майна та інших матеріальних цінностей, що належать Закладу, недопущення необґрунтованої втрати матеріальних активів Закладу. 2.11. Додержання умов колективного договору та Статуту Закладу. 2.12. Захисту інформації, що складає державну, службову та комерційну таємницю відповідно до законів України «Про державну таємницю» та «Про інформацію». 2.13. Складання в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків Закладу та затвердження його Департаментом, а також своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, відповідної інформації про майновий стан Закладу. 2.14. Вжиття заходів щодо вдосконалення управління Закладу. 2.15. Створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог законодавства України, а також додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю. 2.16. Своєчасності розрахунків з підприємствами, установами та організаціями. 2.17. Цільового та ефективного використання коштів загального та спеціального фондів. 2.18. Своєчасного і повного внесення платежів, обов’язкових внесків до бюджету. 2.19. Виконання кошторисів доходів та видатків Закладу, недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, за спожиті енергоносії і комунальні послуги, та дотримання споживання їх у межах доведених лімітів. 2.20. Дотримання у встановленому порядку обслуговування і використання бюджетних коштів. 2.21. Укладення договорів оренди рухомого чи нерухомого майна, закріпленого за Закладом у встановленому законодавством порядку. 2.22. Вжиття заходів щодо запобігання проявам корупції та хабарництва у Закладі. 2.23. Створення безпечних умов теоретичної, навчально-практичної підготовки учнів у Закладі та дотримання правил та норм пожежної безпеки, охорони праці.
Умови оплати праці1) посадовий оклад у розмірі, передбаченому наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; 2) надбавки: – за складність, напруженість у роботі; – за високі досягнення у праці; – за вислугу років згідно з законодавством України; – за підвищення престижності праці; – за наявність почесного звання. 3) щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі одного посадового окладу; 4) матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу один раз на рік в межах фонду заробітної плати; 5) доплата в розмірі 10% посадового окладу керівнику закладу, учні якого проживають у гуртожитках; 6) щомісячна доплата до посадового окладу за виробництво сільськогосподарської продукції за рахунок доходів від її реалізації; 7) при наданні щорічної відпустки виплачується допомога на оздоровлення.
Кваліфікаційні вимогиКерівником закладу може бути особа, яка вільно володіє державною мовою, має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу, та стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, місце та строк їх подання1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 2) автобіографія; 3) копія паспорта громадянина України або ID-картки; 4) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); 5) копія трудової книжки; 6) довідка про відсутність судимості. Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Зазначені документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа). Строк подання документів – 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, кабінет 1316 до 18.00 20 червня 2023 року.
Місце, дата і час проведення конкурсуПерше засідання конкурсної комісії відбудеться 22 червня 2023 року за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, кабінет 1313. Дату наступного засідання визначає конкурсна комісія. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення, а у разі оскарження його результатів – не більше чотирьох місяців.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсуГалина Гринчишин тел. (098) 533-78-84, hhrynchyshyn@odessa.gov.ua